ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ-೫


ಶ್ರೀ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ 5 ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು- ಶ್ರೀಮಾತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ” ಮಕರಾರೂಢಾ ಸ್ಕಂದಮಾತಾ” ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಹೋಮವನ್ನು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಕರ್ತ ದ೦ಪತಿಗಳು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.MAKARAARuDAA SKANDHAMATHA

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: