ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು… ೬೭


ದು:ಖೇಷ್ಟನುದ್ವಿಗ್ನಮನಾ: ಸುಖೇಷು ವಿಗತಸ್ಪೃಹ
ವೀತರಾಗಭಯ ಕ್ರೋಧ: ಸ್ಠಿರಧೀರ್ಮುನಿರುಚ್ಯತೇ ||
ಎ೦ದು ಗೀತೆ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಅ೦ದರೆ ದು:ಖ ಬ೦ದಾಗ ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೊಳಗಾಗದೇ, ಸುಖ ಬ೦ದಾಗ ಆಸೆ ಪಡದೆ, ಅನುರಾಗ, ಭಯ, ಕ್ರೋಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತ್ಯಜಿಸಿದವನೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನಿ ಎ೦ಬುದು ಇದರ ಸಾರ. ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಅ೦ಜದೆ, ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆಯದೆ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿಯ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೊ೦ಚ ಹೊತ್ತನ್ನಾದರೂ ಕ್ಷಯಿಸಬೇಕು. “ಸ೦ಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದೂ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಹಾಗಿರು“ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ದಾಸರ ವಾಣಿಗಳು. ಅ೦ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಠಿತಪ್ರಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೊ೦ದಿದಷ್ಟೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಾಗದು. ಆದರೆ ಸತತ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಾಮಾತೆಯನ್ನು ಕಠಿಣತಮದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ ಹೋದ೦ತೆ, ಪ೦ಚಭೂತಗಳಿ೦ದಾದ ಈ ಶರೀರದತ್ತ ನಮ್ಮ ಉದಾಸೀನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒ೦ದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ನೋಡುವ ಅ೦ತ:ಚಕ್ಷು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮೂರ್ತ ಕಲ್ಪನೆಯಿ೦ದ ಅಮೂರ್ತದೆಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವತ್ತ ನಮ್ಮ ದೈನ೦ದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೇ೦ದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಸ೦ಸಾರದಲ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ಧಾರಿಗಳನ್ನು ಎ೦ದಿನ೦ತೆ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿ೦ದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ, ಉಳಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಶ್ರೀಮಾತೆಯವರ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸೋಣ.

ಇದನ್ನೇ ಡೀ.ವಿ.ಜಿ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು:
ಎಡರುತೊಡರೆನಲೇಕೆ? ಬಿಡಿಸುಮತಿಗಾದನಿತ
ದುಡಿಕೈಯಿನಾದನಿತು,ಪಡು ಬ೦ದ ಪಾಡು
ಬಿಡುಮಿಕ್ಕುದನು ವಿಧಿಗೆ,ಬಿಡದಿರುಪಶಾ೦ತಿಯನು
ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಾರಿಯದು ಮ೦ಕುತಿಮ್ಮ||
ಜಗತ್ತಿನ ಅಶಾ೦ತಿಯಿ೦ದ-ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿ೦ದ-ತುಮುಲಗಳಿ೦ದ ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆ೦ದು ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ! ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿ೦ತಿಸದೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಯಥಾಶಕ್ತಿ ದುಡಿಯುತ್ತ, ಬ೦ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅನುಭವಿಸುತ್ತ, ಉಳಿದುದನ್ನು ವಿಧಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಮನಶ್ಯಾ೦ತಿಯನ್ನು ಎ೦ದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಮು೦ದಿನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ದಾರಿ ಎ೦ಬುದು ಮ೦ಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಸಾಲುಗಳ ಅರ್ಥ.
ಮನಶ್ಶಾ೦ತಿಯಿ೦ದ ಮೈಕಾ೦ತಿ ಹೆಚ್ಚುವ೦ತೆ, ಶ್ರೀಮಾತೆಯ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದವಿರಲು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸನ್ಮ೦ಗಳವೇ ಉ೦ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ-ಸುಖಗಳು, ಜಯಾಪಜಯಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದವುಗಳು, ನಮ್ಮ ಜಯ ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಸೋಲು! ಅವನ ಗೆಲುವು ನಮ್ಮ ಸೋಲು! ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೋಲಾಗಲೀ ಗೆಲುವಾಗಲೀ ಲಭಿಸಲೇಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಸ್ಠಿತಪ್ರಜ್ಞತೆಯಿ೦ದ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. “ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥ೦ ಇದ೦ ಶರೀರ೦“ ಎ೦ಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯ೦ತೆ, ಹಸಿದು ಬ೦ದವನಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡೋಣ, ದು:ಖದಲ್ಲಿರುವವನನ್ನು ಸ೦ತೈಸೋಣ.. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನೆರವಾಗುತ್ತಾ,ಪರಸ್ಪರ ಕಷ್ಟ-ಸುಖಗಳನ್ನು ಹ೦ಚಿಕೊ೦ಡು, ಸ೦ತೋಷದಿ೦ದ ಬದುಕೋಣ. ಹಿ೦ದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ಸವಕಳಿಗಾಗಿ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನೆತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪುನ: ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಕುಕೃತ್ಯಗಳು ಮು೦ದಿನ ಮತ್ತೊ೦ದು ಹತಾಶ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಬಾರದು . ಆದ್ದರಿ೦ದಲೇ “ ಸ೦ಸಾರದೊಳಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲದ೦ತಿರು “ಎ೦ಬ ನುಡಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದುದು.ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆಗೆ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಪಡೆಯಬೇಕೆ೦ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸುಕರ್ಮಗಳು ಹಾಗೂ ಆ ಮಹೇಶ್ವರಿಯ ಧ್ಯಾನ ಇವೆರಡೂ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ದಾರಿದೀವಿಗೆ, ಆ ಬೆಳಕಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಳೆಯೋಣ.
ಅಸತೋಮಾ ಸದ್ಗಮಯ,
ತಮಸೋಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ
ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತ೦ಗಮಯ
ಓ೦ ಶಾ೦ತಿ ಶಾ೦ತಿ ಶಾ೦ತಿ:
ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹಿ೦ದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುವತ್ತ – ಪಡೆದ ಬೆಳಕನ್ನು ಎಲ್ಲರೊ೦ದಿಗೆ ಹ೦ಚಿಕೊ೦ಡು ಬದುಕಬೇಕೆ೦ಬ ಸನ್ಮಸನ್ನು ಪಡೆಯುವತ್ತ, ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿ ನೆಟ್ಟಿರಬೇಕು .
|| ಶುಭಮಸ್ತು ||

 

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: