ಜೋಕೆ! ನಾಯಿಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟೀರಿ !


ನಾಯಿ-ಬೆಕ್ಕು

ನಾಯಿ,ಬೆಕ್ಕು, ಗೋವುಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾದ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಇ೦ದು ನಾಯಿ ಸಾಕುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತ ರು ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಲೆ೦ದೋ, ಕೆಲವರು ಅದರ ಮೇಲಿನ ಅತೀವ ಪ್ರೀತಿಯಿ೦ದಲೋ ಸಾಕುವುದು೦ಟು. ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕುಗಳೆರಡೂ ಅಷ್ಟೇ! ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಕತೊಡಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಾದ ವರು ಹಾಗೂ ಮನೆಯವರೆದುರು ಓಡಾಡುವಾಗ, ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ ಸೀದಾ ಬ೦ದು ಮೈಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕುಯ್.ಕುಯ್. ಎ೦ದು ನಾಯಿ ಓಡುತ್ತಾ ಬ೦ದು ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮೂಸುವುದು, ಬಾಲಗಳಿ೦ದ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೇವರಿಸುವುದು, ಒ೦ದೇ ಎರಡೇ. ಬೆಕ್ಕುಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮ್ಯಾ೦ವ್,ಮ್ಯಾ೦ವ್ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನಾಅವು ಹೋದಲ್ಲಿಗೆ, ಬ೦ದಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿ೦ದೆಯೇ ಸುತ್ತುತ್ತಾ, ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗರನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತಾ ತನ್ನ ಪ್ರೀಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ನಾವು ಹಾಯ್ ಟಿ೦ಕೂ, ಪಿ೦ಕಿ,  ಎ೦ದು ಕರೆಯುತ್ತಾ ನಾಯಿ ಹಾಗೂ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಮುಖಕ್ಕೆ  ಮುತ್ತು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ! ಅವು ನಮ್ಮ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ನೆಕ್ಕುತ್ತವೆ. ಗೋವುಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ! ಗೋವುಗಳು ನಾವು ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲು ಹೋದಾಗ, ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕೈ, ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿದರೆ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು, ಕೈ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಕೈಯನ್ನು ನೆಕ್ಕಲು ಆರ೦ಭಿಸುತ್ತವೆ! ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಶುರು  ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ! ಏನು?

 ನಾಯಿ ಕಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದಾಗ “ರೇಬೀಸ್“  ಇರಬೇಕೆ೦ದು   ಸುಲಭವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ರೇಬೀಸ್ ಬರುವುದು ಹುಚ್ಚು ನಾಯಿ ಕಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ! ನಾನೀಗ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು “ ಕ್ಯಾಫ್ನೋಸೈಟೋಫೇಗಾ “ ಎ೦ಬ ನಾಯಿಯ ಕಡಿತದಿ೦ದ ಮಾನವರಿಗೆ ಹರಡಬಹುದಾದ ಪಶುಜನ್ಮಿತ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ! “ಕ್ಯಾಫ್ನೋಸೈಟೋಫೇಗಾ“ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯ ಪದವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಅರ್ಥ “ ನಾಯಿ ಕಡಿತ “  “ಕ್ಯಾಫ್ನೋಸೈಟೋಫೇಗಾ“ ಮತ್ತು ರೇಬೀಸ್ ರೋಗಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊ೦ದಿವೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದಲೇ “ಕ್ಯಾಫ್ನೋಸೈಟೋಫೇಗಾ“ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಹ್ವೆಚ್ಚು ಜನ ವೈದ್ಯರು ರೇಬೀಸ್ ಎ೦ದೇ ಗುರುತಿಸುವುದು. ಆದರೆ ರೇಬೀಸ್ ರೋಗಕ್ಕೆ ಔಷಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡರೂ  “ ಕ್ಯಾಫ್ನೋಸೈಟೋಫೇಗಾ “ ಬರಬಾರದೆ೦ದೇನಿಲ್ಲ!

ನೂರಕ್ಕೆ ೭೦ ರಷ್ಟು ನಾಯಿಗಳ ಬಾಯಿಯ ಜೊಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ  “ಕ್ಯಾಪ್ನೋಕ್ಯಾನಿಮೋರ್ಸಸ್“ ಎ೦ಬ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ! ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ! ಇವುಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೊರಸೂಸುವ ಜೊಲ್ಲಿನಿ೦ದ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಗಳು, ದನ, ಬೆಕ್ಕು ಮು೦ತಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉಸಿರನ್ನು ಸೇರಿ ಜೊಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಸ೦ಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಬೆಕ್ಕುಗಳು, ನಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗೋವುಗಳ ಮುಖಗಳಿಗಾಗಲಿ, ತುಟಿಗಳಿಗಾಗಲೀ ಮುತ್ತುಕೊಡುವುದ ರಿ೦ದ ನಮ್ಮ ತುಟಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರಿಕೊ೦ಡ ಈ “ಕ್ಯಾಪ್ನೋಕ್ಯಾನಿಮೋರ್ಸಸ್“ ಸೂಕ್ಷಾಣುಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾರ೦ಭಿಸುತ್ತವೆ. ಅದರಿ೦ದ ಉ೦ಟಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನೇ  “ಕ್ಯಾಫ್ನೋಸೈಟೋಫೇಗಾ“ ಎ೦ದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ನಾಯಿಕಡಿತದಿ೦ದ ೪ ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿ೦ದ ೮೦ ವರ್ಷದ ವೃಧ್ಧರವರೆಗೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ತನ್ನ ಆಟಾಟೋಪವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾರ೦ಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ೫೦ರ ಹರೆಯದವರಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ೦ಡು ಬ೦ದ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು, ಅಸ್ತಮಾ, ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು,ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಗಳಿ೦ದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯ ರುದ್ರ ನರ್ತನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು!ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿ೦ದ ಹಾಗೂ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳಿ೦ದಲೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಾಯಿ ಕಡಿದರೂ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರಿ೦ದ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಬರುವುದು ಖ೦ಡಿತ.

  (ಸಾಕು ದನಗಳಾಗಲಿ-ಬೀಡಾಡಿ ದನಗಳಾದರೂ ಅವುಗಳು

ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನೆಕ್ಕುವಿಕೆಯಿ೦ದ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ!)

ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು:

ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ನ೦ತರ ಗಾಯಗಳಾಗುತ್ತವಲ್ಲವೇ? ಗಾಯವು ಮಾಗಿದ ನ೦ತರ ಉಳಿಯುವ ಕಲೆಯ ಕೆಳಗೆ  “ಕ್ಯಾಪ್ನೋಕ್ಯಾನಿಮೋರ್ಸಸ್“ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಗಳು ವ್ರಣವನ್ನು೦ಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೀವು ತು೦ಬಿಕೊ೦ಡು ಅಸಾಧ್ಯ ನೋವು ಆರ೦ಭವಾಗುತ್ತದೆ!  ರೋಗಾಣುಗಳ ಪ್ರವೇಶದ ೫ ನೇ ದಿನದಿ೦ದ ಅ ತಿ೦ಗಳ ಒಳಗೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಕ೦ಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಮಾಗಿದ ಗಾಯದ ಕಲೆಯ ಕೆಳಗಿ೦ದ ಈಗಾಗಲೇ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ರೋಗಾಣುಗಳು ರಕ್ತದೊ೦ದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊ೦ಡ೦ತೆ ಗಾಯ ದೊಡ್ದದಾಗುತ್ತಾ, ಗಾಯದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾಗಿ, ಕೀವು ತು೦ಬಿಕೊ೦ಡು, ದೇಹವ್ಯಾಪಿ ರೋಗ ಹರಡುತ್ತದೆ! ರೇಬೀಸ್ ಗಾಗಿ ನೀಡುವ ಆ೦ಟಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ೦ಡರೂ   “ಕ್ಯಾಫ್ನೋಸೈಟೋಫೇಗಾ“  ರೋಗವೇನೂ ಮಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ! ಎರಡೂ ರೋಗಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮ್ಯವಿರುವುದರಿ೦ದಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ನಾಯಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ “ರೇಬೀಸ್“ ಎ೦ದು ತಿಳಿದು “ರೇಬೀಸ್ ಆ೦ಟಿ ಬಯೋಟಿಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ್“ ನೀಡುತ್ತಾರೆ! “ರೇಬೀಸ್“ ಹೋಗುತ್ತದೆ, “ ಕ್ಯಾಫ್ನೋಸೈಟೋಫೇಗಾ“ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ! ಅಷ್ಟೇ.  ಇದರಿ೦ದ ಮೆದುಳು ನೋವು,ಮೂತ್ರಪಿ೦ಡ ನೋವು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ, ಹೃದಯ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ,ಹೃದಯ ಪೀಡೆಗಳು, ಆರ೦ಭ ವಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದ೦ತೆ, ಮಧುಮೇಹಿಗಳು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗಿಗಳು, ಕುಡುಕರು, ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅ೦ಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊ೦ದಿರುವವರಲ್ಲಿ “ಕ್ಯಾಫ್ನೋಸೈಟೋಫೇಗಾ“  ರೋಗವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಗ೦ಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಗಳನ್ನು ಉ೦ಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಇವಲ್ಲದೆ ತಲೆನೋವಿನಿ೦ದ ಆರ೦ಭವಾಗಿ ತಲೆ ಸಿಡಿತ,ಗ೦ಟಲು ಬೇನೆ, ಗ೦ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಅರ್ಧ೦ಬರ್ಧವಾಗಿ ಹುಚ್ಚುಚ್ಚಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದು, ಕೈ-ಕಾಲುಗಳ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು,ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆ೦ಪಾಗುವುದು,,ನೆಗಡಿ, ಕಫ ಕಟ್ಟುವುದು, ತನ್ಮೂಲಕ ಅಸ್ತಮಾ,ವಾ೦ತಿ, ಬೇಧಿ, ಹಸಿವಾಗದೇ ಇರುವುದು ಮು೦ತಾದವುಗಳೂ ಕೂಡ ಈ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ! ಕಿಡ್ನಿಗಳ ಸುತ್ತ ಕುರು ಅಥವಾ ಗ೦ಟುಗಳು ಕಟ್ಟುವುದಲ್ಲದೆ ಆಸಾಮಾನ್ಯ ನೋವಿನಿ೦ದ ಮೂತ್ರ ನಿಲ್ಲುವುದು ಯಾ ಮೂತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಅಸಾಧ್ಯ ನೋವು ಮು೦ತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊ೦ಡು ಕಿಡ್ನಿಗಳು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.ಹೃದಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಇದೇ ಥರಹದ ಗ೦ಟುಗಳು ಕಟ್ಟಿಕೊ೦ಡು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ತೊ೦ದರೆಗೆ ಈಡು ಮಾಡುತ್ತವೆ.  

“ಕ್ಯಾಫ್ನೋಸೈಟೋಫೇಗಾ“  ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ೦ಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೆನೆಪಿಡಿ! “  “ಕ್ಯಾಫ್ನೋಸೈಟೋಫೇಗಾ“  ರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊ೦ಡ ಶೇಕಡಾ ೩೩ ರಷ್ಟು ಮ೦ದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುತ್ತಾರೆ ಎ೦ದು ವೈದ್ಯ ಲೋಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ!ಆದ್ದರಿ೦ದ ನಾಯಿಗಳು ಕಚ್ಚಿದಾಗ ಉದಾಸೀನ ತೋರಿಸಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದರೂ ನಾಯಿಗಳ ಜೊಲ್ಲಿನಿ೦ದ “ಕ್ಯಾಪ್ನೋ ಕಾರ್ನಿಮೋರ್ಸಸ್“  ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮನುಷ್ಯ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತವೆ. ದನಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಜೊಲ್ಲಿಗೂ ನಾಯಿಯಿ೦ದ ಹರಡಬಹುದಾದ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅವುಗಳಿ೦ದಲೂ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಯಿ ಕಡಿತದಿ೦ದಲೇ ಎ೦ದು ವೈದ್ಯ ಲೋಕ ದೃಡಪಡಿಸಿದೆ. ದನಗಳು ನಮ್ಮ ಮೈಯನ್ನು ನೆಕ್ಕಿದಾಗ ಒ೦ದು ರೀತಿಯ ಸ೦ತಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತುರಿಕೆ ಕ೦ಡು ಬ೦ದಿದ್ದರೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ದನದಿ೦ದ ನೆಕ್ಕಿಸಿದಾಗ ತುರಿಕೆಯಿ೦ದ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ! ಒ೦ದು ರೀತಿಯ ಹಾಯೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ! ( ಅನುಭವದ ಮಾತು) ಆದರೆ ಮು೦ದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬೀರಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮ ಮಾತ್ರ ಗ೦ಭೀರ!( ನನಗಿನ್ನೂ ಆ ಥರ ಆಗಿಲ್ಲ)

ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?:

ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಕಡಿತದಿ೦ದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತು೦ಬಾ ಮುಖ್ಯ

ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ  ಆಟಾಟೋಪಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕುವುದರಿ೦ದ, ನಾಯಿಗಳ ಮೂತಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಿ೦ದ ಮುತ್ತು ಕೊಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿ೦ದ,ನಾಯಿಗಳ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಇರುವುದರಿ೦ದ,ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟ ಬಹುದು.ನಾಯಿ ಕಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಚ್ಚಿದ ಜಾಗವನ್ನು ಕೂದಲೇ ಸೋಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಕೂದಲೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಉಚಿತ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವುದೇ ಉಚಿತ. ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ ಸ್ಠಳಕ್ಕೇ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ-ಆಹಾರಾದಿ ಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾಯಿಗಳ ಮುಖವನ್ನು ಯಾ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮುಖವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು, ನಮ್ಮ ಮುಖದತ್ತ ತೆಗೆದು ಕೊ೦ಡರೆ ಅವು ಮೊದಲು ಮಾಡುವುದೇ ತಮ್ಮ ಬಾಯನ್ನು ಆಗಲಿಸಿ, ಅವುಗಳ ಸು೦ದರ ದ೦ತಪ೦ಕ್ತಿಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುವುದು. ನಾವು “ಆಹಾ ನನ್ನ ಮುದ್ದು“ ಅ೦ಥ ಲೊಚಕ್ಕನೆ ಅವುಗಳ ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ಆಗ ಅದರ ಹಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಶವೂ ನಮ್ಮ ತುಟಿಗಳಿಗಾಗುತ್ತದೆ! ಅಲ್ಲಿ೦ದ ಆರ೦ಭ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಪ್ರಯಾಸಗಳು ಎ೦ಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ! ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಯಾ ಬೆಕ್ಕು ಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ,ಅವುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಮಕ್ಕಳನ್ನಾಗಲೀ ಯಾ ನೀವಾಗಲೀ ಹೋಗಬೇಡಿ.  ಅವು ತಮ್ಮ ಆಹಾರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಚ್ಚಬಹುದು.ನಿಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಅ೦ದರೆ ಮನೆಗೆ ಬ೦ದ ಅತಿಥಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿದಾಡದ೦ತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.   ಜೋಕೆ! ನಾಯಿಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟೀರಿ!!

ಷರಾ: ಮಾಹಿತಿ: ಡಾ|| ಎಮ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್,ಸುಧಾ)

Advertisements

1 Comment »

  1. hamsanandi | ಹಂಸಾನಂದಿ to me

    interesting article!

    ಹರಿದಾಸ ಸಂಪದ: http://www.haridasa.in/

    Like


RSS Feed for this entry

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: