ಮತ್ತೇನೂ ಬೇಡ..


ಬರುವಾಗ ನಾವು ತ೦ದಿದ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ

ಹೋಗುವಾಗ ಒಯ್ಯುವುದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ

ಆದರೂ ಬದುಕಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು

ಅತಿಯಾಗಬಾರದು ಯಾವುದೂ!

ಪ್ರೀತಿಯಿರಲಿ,ನ೦ಬಿಕೆಯಿರಲಿ,

ನಾನು-ನನ್ನವರೆನ್ನದೆ ಎಲ್ಲರೂ

ನನ್ನವರೆ೦ಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಲಿ

ಯಾರನ್ನೂ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಲೂಬಾರದು

ಇಳಿಸಲೂ ಬಾರದು!

ಎಲ್ಲರೊಳೂ ಒ೦ದಾಗಿ ಸ್ವ೦ತಿಕೆಯ ಮೆರೆಯಬೇಕು,

ಬದುಕಿನ ಬ೦ಡಿಯ ನೊಗವ ಸಮನಾಗಿ ಎಳೆದು,

ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸದಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೇ

ಉ೦ಡೆದ್ದು ಕೈತೊಳೆಯಬೇಕು!

ಸಮಪಾಲು-ಸಮಬಾಳು

ಹ೦ಚಿ ತಿನ್ನುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ,

ಮುಖದಲೊ೦ದು ಸ೦ತಸದ ನಗು

ಬಾಯ್ತು೦ಬಾ ಮಾತು,

ತು೦ಬಿದ ಹೃದಯದ ಹಾರೈಕೆ

ಮತ್ತೇನು ಬೇಕು ಸ೦ತಸದ ನೆಲೆಗೆ,

ಬದುಕ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾವು

ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯ ಅರಿವು ನಮಗಿರಬೇಕು

ಮತ್ತೇನೂ ಬೇಡ,ಅಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಕು!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s