ಇದು ಜೀವ, ಇದುವೇ ಜೀವನ!!


 ನಮ್ಮದೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ

ನಿಮ್ಮದೆಲ್ಲಾ ನನ್ನದೇ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ!

 ಎತ್ತಿನ ಬ೦ಡಿ ಎನ್ನುತಲೇ ಓಡುವ

ಕುದುರೆಯ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ!

 ಸಮರಸವೇ ಜೀವನ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ

 ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದಾಡುತ್ತೇವೆ!

ಎಲ್ಲಾ ನಿಮಗಾಗಿ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ

ನಮಗೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎ೦ದಳುತ್ತೇವೆ!

 ನಿಮ್ಮದೇನಿಲ್ಲವೆ೦ದರೂ ನಮ್ಮದಿದೆ

ಎ೦ದು ಹಟ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ!

ಸ೦ಬ೦ಧ ಬೇಡವೆ೦ದೇ

ಸ೦ಬ೦ಧಿಕರ ಅರಸುತ್ತೇವೆ!

ಸಮಚಿತ್ತತೆ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ

ಚಿ೦ತಿಸಲು ಆರ೦ಭಿಸುತ್ತೇವೆ!

ಒಳಗೊ೦ದು ಕಾಲಿಟ್ಟೇ

ಹೊರ ಹೋಗುವೆನೆನ್ನುತ್ತೇವೆ! 

ಹೋಗಲೇಬೇಕಾದಾಗ

ಒಳಬರುವೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ!

ಇದುವೇ ಜೀವನ ಇದು ಜೀವ!

ಜೀವದ ಜೀವನದ ವಿಪರ್ಯಾಸ !

 

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: