ಸರಸ-ಸಲ್ಲಾಪ-೨


ನಲ್ಲೆ, ಇದೇನು ಬಚ್ಚಲು?

ಇಲ್ಲಿಡಲು ಕಾಲು!

ನಾ ಬಿದ್ದೆನಲ್ಲ ಬೋರಲು!

ಶುಭ್ರತೆ ಮನೆಗೆ ಚೆ೦ದ,

ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಅದರ ಗುರುತಲ್ಲವೇ?

ಹೌದು. ನಲ್ಲ,

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಬೀನಾ!

ನಾ ಹೇಗೆ ತೊಳೆಯಲಿ ಬಚ್ಚಲನ?

ಮನೆಯೊ೦ದೇ ಶುಭ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕೇನು?

ಮನಸಿನ ತೂಕ ಅಳೆಯುವುದಿಲ್ಲವೇನು?

ಶುಭ್ರತೆ ಮನೆ-ಮನದ ಸ೦ಕೇತ!

ಹಾಕುವ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಅ೦ಕಿತ.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: