ಮಿಲನ


ಮನದ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ

ತುಟಿಯಿ೦ದ ಹೊರ ಬ೦ದು,

ಕನಸು ನನಸಾಗಿ ನಲ್ಲೆಯನು

ರಮಿಸುವ ಬಿಸಿಯುಸಿರಾಗಿ!

ಸು೦ದರ ಸುವಿಹಾರ, ಮನಸುಗಳ ಚಿತ್ತಾರ!

ಸ್ಪರ್ಶದೊಳು ರೋಮಾ೦ಚನವೆನಿಸಿ,

ಕಣ್ಣ ಕಿರಿನೋಟದಲಿ ‘ ಹಾ ‘ ಎನಿಸಿ,

ಸರಸ-ಸಲ್ಲಾಪದಲಿ ಎದೆ ಭಾರವೆನಿಸಿ,

ಒಮ್ಮೆ ಸುದೀರ್ಘ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹ್ರಸ್ವ

ರಜನೀ ತಟದೊಳು ವಿಹರಿಸುವ

ತಾರಾ ತರ೦ಗಗಳ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನಾಟದಲಿ

ಒ೦ದರ ಹಿ೦ದೊ೦ದು ಬರುವ

ಸ೦ತೃಪ್ತಿಯ ಏದುಸಿರುಗಳ ನಡುವೆ

ಕಳೆದು ಹೋದ ನರಳಿಕೆಗಳು!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s