ಬದುಕು-ಭ್ರಮೆ !


  

 ನಾ ಕ೦ಡ ಬದುಕಿನ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಅ೦ಥದ್ದು, 

ಮೇರುತಿ ಪರ್ವತದ ತುದಿಯಲ್ಲೊಮ್ಮೆ 

ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನೆತ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ದು:ಖ ದುಮ್ಮಾನಗಳಿ೦ದ 

ದೂರಾಗಿ, ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಬೇಕೆ೦ದು! 

 ಆದರೂ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ 

ಬದುಕು- ಭ್ರಮೆಗಳ ನಡುವೆ ತನನ! 

ಸ೦ಸಾರ ಸಾಗರದ, 

ದಿನ ರಾತ್ರಿಗಳ ಅ೦ತರದ 

ನಡುವೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಹುಣ್ಣಿಮೆ! 

ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬದುಕಿದೆ. 

ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖದ ಮಡುವಿದೆ! 

ಸಮಾನ ರೇಖೆಗಳೇ ಇದ್ದರೆ 

ಗೀಚಿ ಬರೆದ ಗೀರುಗಳ ಎಣಿಸುವರ್ಯಾರು? 

ಬದುಕಿಗೆ ಭ್ರಮೆ- ಭ್ರಮೆಯಿ೦ದ ಬದುಕು! 

ಸಾಗಿ ಹೋದ ಬದುಕಿನಲ್ಲೂ 

ಉಲ್ಲಾಸದ ಕ್ಷಣವಿದೆ! 

ಸ೦ತಸದ ಹನಿ ಬಿ೦ದುಗಳಿವೆ! 

ಮು೦ಬರುವ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಭ್ರಮಿಸು, 

ಭ್ರಮೆಯಿ೦ದಲೇ ಬದುಕು! 

ಬದುಕು ನಿನ್ನದು! 

ನೀ ಬದುಕು. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s