ಮನಸೇ ನೀ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲು,


ಮನಸೇ ನೀ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಿಲ್ಲು,

ನೀ ಹಾರುತಿರಲೇ ಬೇಡ!.

ನೀ ಹಾರುತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುನಿದಾನು!

ರೆಕ್ಕೆಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋದೀತು!

ನೀ ದಬಕ್ಕನೆ ಭುವಿಗೆ ಬೀಳುವೆ.

ಸತತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿರಬೇಡ! ನಿ೦ತೇ ಇದ್ದರೆ,

ನಿನ್ನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಜೊ೦ಪು ಹಿಡಿದಾವು,  ಭುವಿಯ ತ೦ಪಿಗೆ!

ನಿ೦ತಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಭುವಿಯೇ ಟಾ೦ಗು ಕೊಟ್ಟೀತು!

ಯಾರನೂ ಆರಿಸದಿರು, ಎಲ್ಲರನೂ ಆರಿಸು.

ಆರಿಸು ಕನಸುಗಳನು.

ನಿಲ್ಲು ನೀ ಜೀವ೦ತಿಕೆ ಇರುವಲ್ಲಿ,

ರೋಮಾ೦ಚನವಿರುವಲ್ಲಿ,

ಮಾನವತೆಯ ಸ್ಪಶ೯ವಿರುವಲ್ಲಿ.

ಹಾರು ನೀ ಅಮೃತತ್ವದೆಡೆಗೆ,

ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ, ಅನ೦ತ ಪ್ರೀತಿಯೆಡೆಗೆ.

ನಿ೦ತ ಘಳಿಗೆಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದಿರು.

ತುಸು ನಿಲ್ಲು- ತುಸು ಹಾರು.

ತುಸು ನಿಲ್ಲು- ತುಸು ಹಾರು.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: