ಮುಖವಾಡ


ಒ೦ದೊ೦ದು ತಲೆ, ಒ೦ದೊ೦ದು ದಿಕ್ಕು!

ಒಬ್ಬ ದಡದತ್ತ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅವನ ಎಳೆಯುವತ್ತ!

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಡ ದೂರ!

ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರ ಸಾ೦ತ್ವನವಿಲ್ಲ!

ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮುಖದಲೂ ನಗುವಿಲ್ಲ.

ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮುಖ ಕೊಡರು,

ನಗುನಗುತ ಮಾತಾಡರು.

ಇಷ್ಟವಿದ್ದೋ ಇಲ್ಲದೆಯೋ?

ಕ೦ಡೂ ಕಾಣದ೦ತೆ ಅ೦ಧರಾಗಿರುವಾಗ,

ಅರಿವಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲದ೦ತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ,

ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ?

ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಹಿರಿತನ!

ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಕಪಿತನ.

ಎಲ್ಲಿ೦ದೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದೋ ಈ ಜ೦ಜಾಟ!

ಎ೦ದಿಗೆ ಸರಿಯುವುದೋ ಇವರ ಮುಖಕೆ ಮುಸುಕಿದ ಪರದೆ?

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒ೦ದೇ ಚಿ೦ತೆ!

ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯಾವಾಗ?

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: