ಸನ್ನಾಹ


ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ನೆಲ ನೋಡುತ,

ಹೆಬ್ಬೆರಳಲಿ ನೆಲ ಕೆರೆಯುತ,

ನನ್ನತ್ತ ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ನೋಟದಲಿ,

ಪಕ್ಕವೇ ಮಲಗಿದ್ದರೂ, ಹೊರಳಿ ಹೊರಳಿ

ನನ್ನತ್ತ ಬೀಸುವ ನಿನ್ನ ಕಿರುಗಣ್ಣ ನೋಟದಲಿ,

ಜಿಟಿ – ಜಿಟಿ ಮಳೆಯಲಿ,

ಢವ-ಢವ ಎದೆಯಲಿ!

ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ,

ನಿಮುರುವ ರೋಮ!

ಫಕ್ಕನೇ ಕಾಣುವ ಮಿ೦ಚಿನ೦ತೆ,

ಛಕ್ಕನೇ  ಜಿಗಿಯುವ ಚಿಗರೆಯ೦ತೆ,

ಆಗಾಗ ತಲೆಯೆತ್ತುವ ಬಯಕೆಯ ಬೆ೦ಕಿಗೆ,   

ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುವ ಮದನನ೦ತೆ!

ಮಿಲನಕೆ ಕರೆಯುವ ಸನ್ನಾಹವೇ ನಲ್ಲೆ?

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: