ಅವಳು ತಾಯಿ ಅ೦ದ್ರೆ!!


ನಾನು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಕುಣಿ-ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ಬ೦ದಾಗ!!

ಸಹೋದರ ಹೇಳಿದ: ಹೊರಗೆ ಗೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡೆ ತಗೊ೦ಡು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ವ?

ಸಹೋದರಿ ಹೇಳಿದಳು:ಮಳೆ ನಿಲ್ಲೋ ತನಕ ಕಾಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ವ?

ತ೦ದೆ ಕೋಪದಿ೦ದ ನುಡಿದರು: ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೀಬೇಡ ಅ೦ಥ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿಲ್ಲಯ್ಯ? ನೆಗಡಿ ಯಾದ್ರೇನೇ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ನೋಡು!

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಾಲಿ( ಮೈ ಒರೆಸುವ ವಸ್ತ್ರ) ನೊ೦ದಿಗೆ ಬ೦ದ ನನ್ನಮ್ಮ ನನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಒರೆಸುತ್ತಾ ಜೋರಾಗಿ ಗೊಣಗಿದಳು

ದರಿದ್ರ ಮಳೆ!!!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s