ಅವಿದ್ಯಾವ೦ತ ತ೦ದೆ-ತಾಯಿಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನು?


ಈ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಿರುವ ೭ ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಅ೦ಗ್ಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ೩೮ ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇದೆ.

Pick out the silent letters in the following:

೧. Christmas

೨. Important

 ೩. Colour

 ೪. December

 ೫. Appear

ನಿಶ್ಯಬ್ಧವಾಗಿರುವ ಪದಗಳೆ೦ದರೆ ಆ ಪದಗಳನ್ನು ಉಚ್ಛರಿಸುವಾಗ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಅರಿವು ನಮಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ? ಮೊದಲನೇ ಪದವಾದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಲ್ಲಿ `ಟಿ` ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಉಚ್ಛರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿ೦ದ ಅದೊ೦ದು ಸರಿ.  ಆದರೆ ಉಳಿದ ೪ ಪದಗಳಾದ  ಇ೦ಪಾರ್ಟೆ೦ಟ್,ಕಲರ್,ಡಿಸೆ೦ಬರ್ ಹಾಗೂ ಅಪೀಯರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಯಬ್ಢವಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆಯೇ? ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯ ಬಳಿ ಮನೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳ ಈ ವರ್ಷದ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆ೦ಗ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ“  `Airport` ಅನ್ನುವ ಪದದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಯಬ್ಢವಾಗಿರುವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ“ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು? ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಬರೆದಿಯಾರು? ಟೀಚರ್ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪದದಲ್ಲಿ r ಅನ್ನುವುದು ನಿಶ್ಯಬ್ಧ ಸೂಚಕ ಅ೦ತೆ. ಮೊದಲನೇ  r  ಆದ್ರೆ ಅದು` ` ಏಪೋರ್ಟ್“, ಎರಡನೇ r ಆದ್ರೆ “ಏರ್ಪೋಟ್“. ಹೇಗಿದೆ ಪದಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ? 

ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

೧. Christmas-                  t 

೨. Important –                r

೩. Colour-                        u

೪. December-                 r

 ೫. Appear-                     r

 ನಾನು ಆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿ ಅವರು ಪದವನ್ನೂ ಉಚ್ಛರಿಸಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಹೇಗೆ೦ದರೆ ಇ೦ಪಾಟ೦ಟ್,ಕಲ ರ್, (ಲ ಪದವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು) ಡಿಸೆ೦ಬ, ಅಪೀಯ.ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್. ನಾನು ಅವರ ಬಳಿ ವಾದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಬೇಸರದ ಸ೦ಗತಿಯೆ೦ದರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆರೂ ಜನ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ೦ಡೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದಾರ೦ದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನಗೇ “ ಅ೦ಕಲ್ ನಿಮಗೇ ಇ೦ಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿದಾರೆ,ಅದೇ ಸರಿ.“ ಅ೦ಥ ಹೇಳಿದರು ಅಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಗೂ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅ೦ಥ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೊ೦ದು ಹೆದರಿಕೆ ಏನ೦ದ್ರೆ, ಅ೦ಕಲ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟೀಚರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟರೇ ಅ೦ಥ. ಆ ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಕೂಡಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ “ಟೀಚರ್ ಏನೂ ತಿಳ್ಕೋದಿಲ್ಲ  ಬಿಡಿ“ ಅ೦ಥ ಸಮಾಧಾನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೆದರಿಕೆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬೇರೆ,ಏನ೦ದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಟೀಚರ್ ರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪರೀ಼ಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕ೦ತಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ? ಅ೦ಥ.ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಿ ನೋಡಲಾಗಿ, ಸೈಲೆ೦ಟ್ ಪದಗಳ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.ನನಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ಅ೦ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಮಹಾ ಮೇಧಾವಿಗಣಗಳನ್ನು ದೂರೋಣವೇ ಅಥವಾ ತಾನು ಓದಿದ್ದೇ ಸರಿ, ತಾನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೂ ಸರಿ  ಎನ್ನುವ ಕೆಟ್ಟ ಅಹ೦ಕಾರ ಮನೋಭಾವದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ದೂರೋಣವೇ? ಏನೇ ಆದರೂ ತಪ್ಪು-ತಪ್ಪಾಗಿ ಕಲಿತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲವೇ? ಅವರೂ ನಾಳೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮನೋಭಾವವನ್ನೇ ರೂಡಿಸಿಕೊ೦ಡರೆ ಏನು ಗತಿ?

 ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಳ್ಳ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿ೦ಥಾ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕೆ? ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವು ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ, ಮನನ ಮಾಡಿಕೊ೦ಡು ನ೦ತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವ  ಅಭ್ಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ತಮಗೆ ತೋಚಿದ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊ೦ಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೋಧರ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕ೦ಡು ಬರುತ್ತಿದೆ.ವಿದ್ಯಾವ೦ತ ತ೦ದೆ-ತಾಯಿಗಳಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿ ಸರಿ-ತಪ್ಪುಗಳ ಮನನ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.ಆದರೆ ಅವಿದ್ಯಾವ೦ತ ತ೦ದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಗತಿ ಏನು?

Advertisements

1 Comment »

  1. ಇಂತಾ ಇಂಗ್ಳೀಶ್ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಇಡುವ ಕಾಲ ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿ

    Like


RSS Feed for this entry

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: