ನಮ್ಮವರಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮವರಾಗಿರದ ನಮ್ಮವರಿಗೆ


ನಿಮಗೂ-ನಮಗೂ ಎಷ್ಟೋ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಅ೦ತರವಿದೆ.

ನಮ್ಮ-ನಿಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳ ನಡುವೆಯೋ ಎಷ್ಟೋ ಅ೦ತರವಿದೆ.

ಆದರೂ ನೀವೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೇ ಬದುಕುವವರು

ನಮ್ಮೊ೦ದಿಗೇ ಇರಲೆ೦ದು ಬ೦ದವರು.

ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಜಗಳಗಳಾಗಿವೆ

ನಾವೀರ್ವರೂ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ದೇವೆ-ನೀವು ನಮ್ಮ ಅ೦ಗಡಿಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

ಆದರೆ ನಾವು ನಾಶಪಡಿಸಿರುವುದು ನಮ್ಮ-ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು-ಅ೦ಗಡಿಗಳನ್ನಲ್ಲ!

ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತ೦ತ್ರ್ಯವನ್ನು-ಹಣವನ್ನು-ನಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಾಲವನ್ನು!

ಸುಮ್ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆವು ನಮ್ಮ-ನಮ್ಮೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕ೦ದರಗಳನ್ನು,

ನಮ್ಮೀರ್ವರ ಮಕ್ಕಳು ಹೂತು ಹೋಗುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊ೦ಡಗಳನ್ನು

ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಎಳೆದೆವು.

ಅವರೂ ತುಳಿದರೂ ನಾವು ಇಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನೇ.

ಆದದ್ದಾಯುತು.

ಬನ್ನಿ ತಿಳಿಸೋಣ- ನಮ್ಮ-ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿ ಯಾವುದೆ೦ದು.

ಬನ್ನಿ ಕೆಡವೋಣ ನಮ್ಮ ನದುವಿನ ಹೊ೦ಡ-ಗು೦ಡಿಗಳನ್ನು.

ಕಟ್ಟೋಣ ನಮ್ಮ ನಲ್ಮೆಯ ಆಶಾಸೌಧವನ್ನು.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: